Algemene voorwaarden

Raambordshop maakt onderdeel uit van Ontwerpstickers

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Dag: kalenderdag.

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Raambordshop
E-mailadres: info@raambordshop.nl

Raambordhop is onderdeel van Ontwerpstickers

Ontwerpstickers
Boutershemstraat 26, 4611KC, Bergen op Zoom
E-mailadres: info@ontwerspstickers.nl
KvK-nummer: 57001677
Btw-identificatienummer: NL001910134B80
Leidend voor Raambordshop zijn de algemene voorwaarden van Ontwerpstickers.

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid / uitvoering
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Ontwerpstickers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Door (digitale) ondertekening van een overeenkomst met Ontwerpstickers verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ontwerpstickers en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Ontwerpstickers niet bindend en niet van toepassing.

5. In geval van strijdigheid zullen de algemene voorwaarden van Ontwerpstickers de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ontwerpstickers en de cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 4 - Wijziging voorwaarden
1. Ontwerpstickers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website c.q. webshops van Ontwerpstickers of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden, tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is vervallen.


Artikel 5 - Offertes
1. Alle door Ontwerpstickers gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ontwerpstickers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Ontwerpstickers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 6 - Onderhandelingen
1. Ontwerpstickers kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen opdracht op ieder moment afbreken. De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Ontwerpstickers een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.


Artikel 7 - Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge, schriftelijke, email of per fax bevestiging van de opdracht door de cliënt aan Ontwerpstickers, en aanvaarding van de opdracht door Ontwerpstickers. Een online aangeboden overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen.

2. Door Ontwerpstickers verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de levering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ontwerpstickers rechten of plichten uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.

4. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ontwerpstickers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ontwerpstickers worden verstrekt.

5. Na het eindigen van een overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Daartoe behoren in ieder geval de artikelen 12, 14, 15 en 22.


Artikel 8 - Duur van de overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van het project.

2. Tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, kan de cliënt een overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

3. Bij annulering van een overeenkomst is cliënt gehouden alle schade en kosten in verband met de

4. Annulering aan Ontwerpstickers te vergoeden. Onder schade en kosten worden in ieder geval verstaan ingekochte materialen, het tarief van de gewerkte uren en kosten van ingeroepen diensten.

5. Inden cliënt enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Ontwerpstickers het recht alle met betrokken cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Ontwerpstickers op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.Artikel 9 - Vergoedingen
1. De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, kosten gemaakt door derden, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen op de websites van Ontwerpstickers zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Ontwerpstickers is gerechtigd haar prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de prijswijziging per elektronische berichtgeving. Indien Cliënt een prijswijziging niet wenst te accepteren, heeft Cliënt het recht om binnen 1 (één) maand na kennisgeving van de prijswijziging schriftelijk op te zeggen.

4. De prijzen op de websites van Ontwerpstickers kunnen door de Ontwerpstickers te allen tijde gewijzigd worden. Voor online afgesloten lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de online overeenkomst voor de cliënt middels de website of anderszins kenbaar was.Artikel 10 - Betalingen
1. Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum betalen.

2. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim zijn en over openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15%) van het totale bedrag, met een minimum van EUR 150,-.

3. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Ontwerpstickers andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Ontwerpstickers bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken of op te schorten, zonder dat de aanspraak op schadevergoeding kan maken.


Artikel 11 - Opschorting
1. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Ontwerpstickers uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Ontwerpstickers  tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).


Artikel 12 - Geheimhouding
1. Ontwerpstickers en cliënt verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Ontwerpstickers en cliënt leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Ontwerpstickers en cliënt.

2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

3. Tenzij anders wordt overeengekomen, mag Ontwerpstickers de naam van en het werk voor cliënt voor reclamedoeleinden gebruiken.


Artikel 13 - Voorbehoud en eigendom van rechten
1. Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Ontwerpstickers, totdat cliënt volledig aan zijn op enig moment jegens verkoper bestaande verplichtingen uit welke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend de betaling van alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, heeft voldaan.

2. Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Aansprakelijkheid van Ontwerpstickers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt Ontwerpstickers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Ontwerpstickers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn tekortkoming kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ontwerpstickers in staat is adequaat te reageren.

2. Ontwerpstickers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, van Ontwerpstickers is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan cliënt in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gelijk aan hetgeen Ontwerpstickers in de voorgaande drie maanden aan cliënt in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan EUR 1.000,00

4. Ontwerpstickers zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
- Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
- Verlies van gegevens. Cliënt zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door cliënt aan Ontwerpstickers ter beschikking worden gesteld.
- Iedere tekortkoming van cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. Ontwerpstickers zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien cliënt de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6. Cliënt vrijwaart Ontwerpstickers voor alle aanspraken van derden uit hoofde van rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, die deze beweren te hebben of geldend kunnen maken op goederen en digitale bestanden die Ontwerpstickers in het kader van de uitvoering van de cliënt heeft ontvangen. Ook vrijwaart de cliënt Ontwerpstickers van alle aanspraken voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

7. Ontwerpstickers is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en nalaten van cliënt of door cliënt ingeschakelde derden.

8. Cliënt vrijwaart Ontwerpstickers tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de door Ontwerpstickers ten behoeve van cliënt verrichtte prestaties.

9. De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen van Ontwerpstickers worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.

10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen drie maanden daarna, schriftelijk bij Ontwerpstickers meldt.


Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ontwerpstickers of diens licentiegevers.

2. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom.

3. De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

4. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Ontwerpstickers of haar leveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Ontwerpstickers  door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere overeenkomst bepalen dat Ontwerpstickers het intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

6. Het overgedragen van het intellectuele eigendom zal gepaard gaan met een door Ontwerpstickers gestelde vergoeding (geld), indien anders overeengekomen, welke door de cliënt zal moeten worden voldaan alvorens het intellectuele eigendom wordt overgedragen.

 1. Voor zover voor de overdracht van de in dit artikel (15.5) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Ontwerpstickers een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen.  Artikel 16 - Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)
  1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, uitsluiting, rellen,werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of –elektriciteitsnetwerken van derden, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie- en internetverbindingen, storingen in het bedrijf, breuk aan machines, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Ontwerpstickers bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

  2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomt schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft, waar dit van toepassing is, in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

  3. Wanneer Ontwerpstickers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ontwerpstickers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  4. Ontwerpstickers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van in dit artikel genoemde oorzaken en omstandigheden.


  Artikel 17 - (Tussentijdse) Beëindiging
  1. Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.

  2. Ontwerpstickers kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt - al dan niet voorlopig - surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wanneer ten aanzien de cliënt faillissement wordt aangevraagd of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren, wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

  3. Indien de cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Ontwerpstickers ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

  4. Bedragen die Ontwerpstickers vóór de ontbinding heeft gefactureerd, of nog gefactureerd dienen te worden, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in artikel (17.3) bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  5. Bij beëindiging van de overeenkomst door Ontwerpstickers als bepaald in dit artikel heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.


  Artikel 18 - Diversen
  1. Ontwerpstickers kan haar rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming.

  2. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Ontwerpstickers aan derden overdragen. Ontwerpstickers  zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

  3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden door Ontwerpstickers.  Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen
  1. Deze algemene voorwaarden en alle daaronder vallende overeenkomsten, offertes en overige stukken en rechtsbetrekkingen waarbij Ontwerpstickers partij is, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

  2. Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ontwerpstickers.


  Artikel 20 - Personeel
  1. Opdrachtgever zal werknemers van Ontwerpstickers die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

  2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en Ontwerpstickers voorduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Ontwerpstickers in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwerpstickers. Onder werknemers van Ontwerpstickers worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Ontwerpstickers of één van de aan Ontwerpstickers gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Ontwerpstickers of van één van de aan Ontwerpstickers gelieerde ondernemingen waren.


  Artikel 21 - Garantie
  1. Met betrekking tot producten van derden is Ontwerpstickers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer Ontwerpstickers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de cliënt zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.


  Artikel 22 - Auteursrecht en gebruiksrechten
  1. Ontwerpstickers en cliënt doen uitdrukkelijk geen afstand van de rechten die hen doen toekomen op grond van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de door Ontwerpstickers gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat nadat de overeengekomen vergoeding voor de opdacht is voldaan.

  2. Het is cliënt, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ontwerpstickers, niet toegestaan het product aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Ontwerpstickers deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

  3. Het is Ontwerpstickers toegestaan het product te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Ontwerpstickers zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.


  Artikel 23 - Copyright en gebruik beeldmerken
  1. Ontwerpstickers gaat ervan uit dat de cliënt die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, cliënt hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.

  2. Ontwerpstickers zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de cliënt daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de cliënt.

  3. Ontwerpstickers is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door cliënt bestelde logos / beeldmerken.

  4. Ontwerpstickers produceert enkel en alleen Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de cliënt.


  Artikel 24 - Voorzieningen en inzet opdrachtgever
  1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal en/of gegevens.
  2. De noodzakelijke inzet van cliënt dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van de werkzaamheden belemmerd door aan cliënt toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan Ontwerpstickers en zal, indien dit leidt tot vertraging of extra kosten, Ontwerpstickers opgave doen van de consequenties hiervan voor de werkzaamheden.


  Artikel 25 - Wijzigingen in een opdracht en/of correcties
  1. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Ontwerpstickers tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Ontwerpstickers door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

  2. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Ontwerpstickers reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

  3. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Ontwerpstickers gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.


  Artikel 26 - Meer- en minderwerk
  1. Meerwerk zal tegen het geldende uurtarief, vermeerderd met eventuele kosten worden doorgevoerd.
  2. Minderwerk is voor risico van opdrachtgever en kan, indien anders schriftelijk overeengekomen, nimmer leiden tot vermindering van het overeengekomen bedrag.

  Hoofdstuk 2. Online afgesloten overeenkomsten
  De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 (algemene bepalingen), van toepassing op online afgesloten overeenkomsten


  Artikel 27 - Recht van retour
  1. Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft de cliënt recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Bij Ontwerpstickers geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht.

  Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour: plakletters, stickers, logo's, spandoeken, sjablonen, naamborden, reclameborden, canvas, foto/poster print, raamborden, gepersonaliseerde producten.

  Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan Ontwerpstickers. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant Ontwerpstickers zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.

  2. Voor de inhoud van de door de cliënt bestelde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de cliënt zelf verantwoordelijk. Ontwerpstickers staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. Ontwerpstickers is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.


  Artikel 28 - Betaling
  1. De cliënt dient de door hem krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling (Ideal, eenmalige machtiging, Paypal, Creditcard, zelf overmaken, Ogene) dan wel onder rembours bij aflevering aan Ontwerpstickers te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De rembourskosten komen voor rekening van de Koper.

  2.Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 30 dagen schriftelijk ter kennis van Ontwerpstickers worden gebracht.


  Artikel 29 - Levering en risico
  1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af levering. De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.

  2. De cliënt draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen de afleveringstijdstippen.

  3. Risico en eventuele schade door het verwijderen van de Producten vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de cliënt.

  4. Ontwerpstickers heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.


  Artikel 30 - Privacy
  1. Ontwerpstickers dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

  2. Indien de cliënt aan Ontwerpstickers te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon,e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.

  3. Indien Ontwerpstickers het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van het bedrijf en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien cliënt daartoe de wens te kennen geeft.